ขอแสดงความยินดีกับ นายจรันรุตน์ เพียรกิจ ตำแหน่ง ครู คศ.๒

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ขอแสดงความยินดีกับ
นายจรันรุตน์ เพียรกิจ ตำแหน่ง ครู คศ.๒
ได้รับรางวัล คุรุชนคนคุณธรรม ประเภท ครูผู้สอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน