ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
เรื่อง #ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีกาารศึกษา 2563
ด้วยทางโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบถึงนโยบายและมาตรการในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และได้พบปะกับครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อทราบผลการเรียนรวมถึงพฤติกรรมของนักเรียน อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและร่วมมือในการพัฒนานักเรียนต่อไป ดังนั้นโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จึงขอเรียนเชิญท่านได้เข้าร่วมการประชุมในวันเวลาที่ได้แจ้งตามกำหนดการที่แนบมาด้วยในครั้งนี้ ณ หอประชุมดรุณสิกข์สันทนา ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้