การจัดรูปแบบการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ฉบับที่ 4 / 2564
เรื่อง การจัดรูปแบบการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
************************************************************
ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอำเภอแม่ลาน้อย รายงานสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 2 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมยานพาหนะ จำนวน 2 ราย
ในการนี้ โรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จึงประกาศรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
1. การจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand ให้นักเรียนทุกห้อง มารับเอกสารประกอบการเรียน ในวันจันทร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องเรียนประจำของนักเรียน
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ On-demand ในบางรายวิชา ให้นักเรียนติดตามช่องทางการสื่อสารกับครูผู้สอน ตามที่เคยแจ้งไว้
3. การจัดการเรียนการสอนแบบ On-line ให้นักเรียนเตรียมเรียนแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ตามตารางเรียน (ดังแนบ) โดยติดตามรับลิงค์การเข้าห้องเรียนจากครูผู้สอน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
นายนิคม สิงห์สูตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์