ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิงก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิงก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์