กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจินดา ประทีปพจน์
คศ.3 (เคมี)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายคำ วงค์เทพ
คศ.2 (เคมี)

นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์
คศ.2 (ฟิสิกส์)

นายอดิสรณ์ ทานา
คศ.2 (ชีววิทยา)

นางสาวจิริสุดา ชาญธัญกรณ์
คศ.2 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวพิมพ์ภาพ มณีธร
คศ.2 (ชีววิทยา)

นายจรัสพงษ์ มูลใจ
คศ.1 (ชีววิทยา)

นางสาวยุพิน คำหน้อย
คศ.1 (ฟิสิกส์)

นางเกศรินทร์ พยอม
คศ.1 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวฐิตินันท์ มุ้ยแก้ว
คศ.1 (ฟิสิกส์)