กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวรวัฒน์ คำเปียก
คศ.2

นายวสันต์ กาญจนเชษฐ์
คศ.2

นางอ้อมฤทัย พรชัยโรจน์
คศ.2

นางสาวอรุโณทัย พิสสมัย
คศ.1

นางสาวขนิษฐา สมบุญ
ครู(พนักงานราชการ)